office@jeleva.com
България, 4000 Пловдив ул."Скайлер" 3, ет.1

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕНашите Услуги

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ"Ние слушаме нашите клиенти и разрешаваме техните проблеми."

Адвокатска дружество Желеви предоставя абонаментно правно обслужване, процесуална защита, съдействие и представителство, правни консултации и съвети, участие в преговори и сделки, изготвяне на договори, становища и анализи.

Екипът ни осигурява процесуално и извънпроцесуално представителство пред всички съдебни и арбитражни органи, пред държавната и общинската администрация, както и пред посолства на чужди държави в Република България.

Кантората предоставя правно обслужване, включващо:

Писмени и устни консултации и съвети, представителство пред физически, юридически лица и институции, водене на кореспонденция, провеждане на преговори, преддоговорни отношения, сключване на договори и споразумения.
Подготовка и изготвяне на договори, анекси към тях, предварителни договори, нотариални актове, представителство пред нотариус.
Подготовка, представителство и защита по съдебни дела в България и страните членки на Европейския съюз.
Представителство пред надлежни организации, администрации и институции.
Управление на имоти и имущество.
Консултаци и съдействие и в областта на правото на Европейския съюз и отделните европейски държави
Защита и представителство пред съдилища в други страни

Чрез своите адвокати и чрез партньорите си в чужбина кантората осигурява защита на правата на своите клиенти във всички европейски страни, включително страни, които не членуват в Европейския съюз, страните от ОНД и други страни.

Сфери на дейност

Ние изслушваме нашите клиенти и разрешаваме техните проблеми.
Търговско <strong>право</strong>

Търговско право

Учредяване, регистрация, вписване на промени и публикуване на актове на търговски дружества, представителство на търговски дружества, консултантска дейност, водене на преговори и търговска кореспонденция, подготовка на търговски сделки и договори, преобразувания на търговски дружества, производства по застрахователни спорове, прекратяване на търговски дружества, производства по ликвидация и несъстоятелност, представителство и съдебна защита по търговски спорове, процесуално представителство и защита по арбитражни дела, процесуално представителство и защита по търговска медиация.
Семейно <strong>право</strong>

Семейно право

Консултации по семейно правни въпроси, искове за прекратяване на граждански брак по взаимно съгласие и по общия исков ред, уреждане на спорове за възлагане упражняването на родителските права и определяне режим на лични отношения между родители и деца, както и с други роднини, искове за определяне и за увеличаване на издръжка, искове за заместване съгласието на родителя със съдебно решение, искове за получаване на разрешение от съда за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни, искове за ограничаване или лишаване от родителски права, искове за установяване или оспорване на произход, припознаване, пълно и непълно осиновя¬ване, изготвяне на брачни договори, уреждане на спорове, относно имуществените последици от прекратяване на брака, настойничество, попечителство, регистрация и оспорване на актове по гражданско състояние.
Наследствено <strong>право</strong>

Наследствено право

Уреждане на наследствени спорове и взаимоотношения, консултации относно реда и правата при наследяване по закон и по завещание, изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на саморъчни и нотариални завещания, откриване на наследство, приемане и отказ от наследство, приемане на наследствената маса под опис, доброволна и съдебна делба на наследство, искове за възстановяване на запазена част от наследство, искове за отменяне на завещание.
Трудово <strong>право</strong>

Трудово право

Консултации, подготовка на документи, договори и допълнителни споразумения за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, защита при искове за имуществена отговорност на работодателя или служителя, искове за обезщетения, правна защита срещу незаконно уволнение, трудовоправни спорове, консултиране при наемане на български и чуждестранни работници, съдебно представителство.
Данъчно и Административно <strong>провао</strong>

Данъчно и Административно провао

Консултации, подготовка на документи, представителство пред държавни и общински институции, ведомства и други във връзка с всякакви регистрации, получаване на лицензии, както и издаване и получаване на удостоверения, всякакви актове, скици, схеми, оценки и други необходими документи, изготвяне на становища, жалби и заявления, подготовка на концесионни процедури и договори, споразумения, консултации по проектна документация.
Вещно <strong>право</strong>

Вещно право

Консултации във връзка с придобиване и разпореждане с недвижими имоти, проверки, изготвяне на предварителни договори, проекти за нотариални актове, за делби, споразумения, представителство пред нотариус при сделки с недвижими имоти- продажби, дарения, прехвърляния и други актове, съдебна защита на владението и на правото на собственост, управление на имоти, производства по ЗУЕС (етажна собственост), съдебна защита и представителство при вещно правни спорове.
Гражданско <strong>право</strong>

Гражданско право

Писмени и устни консултации по гражданско правни спорове и взаимоотношения, представителство пред трети лица, провеждане на преговори, преддоговорни отношения, изготвяне на споразумения, декларации, покани, писма, процесуално представителство по гражданско правни спорове, обезпечения, представителство по образуване, водене и предоставяне на процесуална защита по изпълнителни дела, представителство при публични продани, участие в търгове, абонаментно обслужване на лица и фирми.

Адвокатите са като лекарите: ако са добри, никога няма да разберете какво им е на ум.

Адвокатите са като лекарите: ако са добри, никога няма да разберете какво им е на ум.

АЛБЕРТ САНЧЕС ПИНЬОЛ

"Победителите не се оправдават"

"Победителите не се оправдават"

Предоставяме консултации и съдействие и в областта на правото на Европейския съюз и отделните европейски държави, страните от ОНД и на други страни в света.

ПРАВНА ПОМОЩ ИЗВЪН СЪДА

Правна помощ за <strong>физически и юридически лица</strong>

Правна помощ за физически и юридически лица

Изготвяне на договори и допълнителни споразумения Становища по проекти за договори Участие в преговори и сключване на договори Принудително изпълнение Събиране на вземанията от съдебен изпълнител предварителни договори за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и становища по тях Изготвяне на нотариални актове и всестранна подготовка на сделки с нотариална форма Ипотеки и възбрани: изготвяне, вписване и заличаване Право на ползване, право на строеж и други вещни тежести Придобиване право на собственост по давност Представителство пред администрацията
Услуги за фирми

Услуги за фирми

Пререгистрация на фирми Регистрация на фирми Промени в съществуващи еднолични търговци и търговски дружества и вписването им в търговския регистър Придобиване на търговски предприятия Закриване (ликвидация) на търговци и търговски дружества Други услуги за търговци - подготовка и становища по търговски договори - участие в преговори - абонаментно правно обслужване с възможност за счетоводно обслужване - изготвяне и вписване на обезпечения по търговски договори, ипотеки и особени залози - създаване на български търговски дружества с чуждестранен капитал - правни становища и анализи по поставени от клиента въпро..
http://v3.jeleva.com/wp-content/uploads/2021/04/jelevi-logo-color_1_50_1_50.png
България, 4000 Пловдив ул."Скайлер" 3, ет.

© Всички права запазени 2021-Jeleva.com.
Уеб сайт от: Seomax